News Item: Concurs ingrijitor Scoala Gimnaziala Dudesti ( 0,5 norma )
(Category: Misc)
Posted by oana_pavel
Tuesday 16 October 2018 - 10:36:09

ANUNȚ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUDEŞTI, cu sediul în comuna Dudeşti , str.Primăriei, nr.8, jud.Brăila, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, astfel:
- îngrijitor 0,5 norma , la Şcoala Gimnazială Dudesti;
in conformitate cu prevederile HG 286/23.03.2011 cu modificăriile si completarile ulterioare privind stabilirea princiipilor de ocupare a unui post vacant.
Concursul se va desfăsura in data de 2 noiembrie 2018 la Şcoala Gimnazială Dudeşti şi constă ȋn următoarele probe:
- proba scrisă: ora 12,30
- proba practică: orele 15,30
- interviu: orele 16.30

Pentru participare la concurs,candidatii trebuie să îndeplineasca următoarele conditii:

-studii gimnaziale sau studii medii.
-abilitate de comunicare cu tot personalul unitații
-disponibilitate la program prelungit
-domiciliul stabil in satul Dudesti.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea in Monitorul Oficial Partea a III-a la sediul Școlii Gimnaziale Dudesti, la serviciul secretariat între orele 8,00-14,00 ,telefon 0239 663416.


DIRECTOR
Prof. Georgeta SOARE

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea funcţiei de
ingrijitor în cadrul Scolii Gimnaziale Dudesti


A. Tematica:
1. Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de securitate ;
2. Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei ;
3. Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum şi controlul eficienţei acesteia ;
4. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului(igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor) ;
5. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului ;
6. Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi ;
7. Noţiuni privind modul de servire a meselor în săli de grupă în grădiniţe etc. ;

B. Bibliografia:
1. Noţiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate.
2. Ordinul nr. 1955/1995, privind aprobarea normelor de igienă pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor (Cap. II şi III);
3. www.igiena.centruldecolectare.ro
4. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ;
5. Legea 319/2006 ,Legea Securitatii si sanatatii in munca
6. Fisa postului.


4. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la concurs.
b) Copia actelor de identitate.
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
d) Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă vechimea în muncă.
e) Cazierul judiciar.
f) Adeverinţă medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unităţile sanitate abilitate.
g) Curriculum Vitae .
h) Copie certificat de naştere.
i) Copie certificat de căsătorie.
j) Un dosar care va contine documentele asezate in ordinea de mai sus;
Copiile vor fi însoţite de documentele originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

DIRECTOR
Prof. Georgeta SOARE


PROBELE DE CONCURS VOR FI MONITORIZATE VIDEO SI AUDIO


CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU
OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR , 0,5 NORMA
SCOALA DUDESTI
perioadă nedeterminata
Anunț publicat în Monitorul Oficial al Rămâniei, Partea a III-a
Nr. crt. Perioada Activități
1. 11.10.2018 Publicarea anunțului în M O
2 15.10.2018, ora 8 Afişarea la avizier a anunţului
3. 16.10.2018– ora 8,oo – 29.10.2018 – ora 14,oo Depunerea dosarelor de concurs
4. 30.10.2018–ora 09,00 Selectarea dosarelor de concurs
5. 30.10.2018 - ora 10,00 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
6. 30.10.2018 – orele 10,oo-12,oo Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor și soluționarea lor
7. 30.10.2018 – orele 12,oo-14,oo Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor
8. 02.11.2018– orele 12,3o-13,3o Susținerea probei scrise
9. 02.11.2018 – ora 14,30 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
10 02.11.2018 14,30-15.00 Depunerea contestatiilor
11 02.11.2018 15.00-15,30 Solutionarea contestatiilor
10. 02. 11.2018 – ora15,3o-16.00 Susținerea probei practice/interviului conform planificării
11. 02.11.2018 – orele 16.00 Afișarea rezultatelor la proba practică/interviu
02.11.2018-16,30-17.oo Proba de interviu
013. 02.11.2018 – ora 17,15 Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor
14. 02.11.2018- ora 17,30 Afișarea rezultatelor finale

Director,
Prof. Georgeta SOARE



[Submitted by oana_pavel]


This news item is from SCOALA GIMNAZIALA DUDESTI BRAILA
( http://scoala.comunadudesti.ro/news.php?extend.39 )